Словарь аварских слов, терминов и глоссариев. Онлайн перевод аварских слов на русский и иностранные языки и обратно. Аварско-русско-англо-турецко-арабский онлайн словарь
-

-али, -гІаги, -духъ, -лъила, -цин, даци 1

А

агь, агь, агьа, агьи, ада-даци, азалалда, азалияб, азалияв-абадияв, азараб, азарабго, азарабилеб, азаралда, азарго, азаргогІан, азаргояб, азарил, азарилбетІер, азархІетІ, ай, ай, айги, акъа, академикияб, академиклъи, академия, акация, акварелалъул, акварель, аквариум, аккордеон, аккредитив, аккумулятор, аккумуляторалъул, аксиома, акт, актёр, актёрасул, актёрлъи, актив, хIаракатчи, хIаракатчIужу, актриса, хъутма, чIарахъан, чIарахъанлъи, акционер, акция, ал, альбом, алъие, альманах, кьурдеххар, кьурдеххаразулаб, кьурдеххар, кьурдеххари, алъул, алай-булай, алалай, алали, аланж, алапа, алат, албанияв, албаниязул, албанияй, албаниял, албаниялъулаб, АлбастІи, албухари, алгебра, алгебраялъул, алги, алго, алебастр, алебастралъул, алжан, алжанаб, алжаналъул, алжанул, алжирав, алжиразул, алжирай, алжирал, алжиралъулаб, алимент, алип, алипба, алкоголик, аллагь, аллагьасхІаги, аллагьгьечІ, аллегория, аллегорияб, аллея, аллитерация, алло, алмас, алмасаб, алмасалъул, алоэ, алтаяв, алтаязул, алтаяй, алтаял, алтаялъулаб, алфавит, алфавиталъул, алфазал, алхІам, алхІамдулиллагь, алхин, алхинаби, алхинабизе, алхине, алхинчІого, алча, алчаялъул, алюмин, алюминалъул, аман, аман-мадад, аманаллагь, аманат, аманаткасса, амахвад, амахваяб, амбразура, амбулатория, амбулаторияб, амбулаториялъул, американав, американазул, американай, американал, америкаялъулаб, амин, аминтаза, амир, амма, аммиак, аммиакалъул, аммонал, амнистия, амортизатор, ампер, амперметр, амру, амру-васият, амру-нагью, амручІужу, амручи, амруяб, ана, анализ, ананас, ананасалъул, анатом, анатомия, анатомиялъулаб, анбияал, ангар, ангина, андархьа, анекдот, анжилар, аниб, анибехун, анибехъа, анисахун, анищ, анищ-къасд, анищаб, анищалда, анищгІемер, анищчІужу, анищчи, анкь, анкь-анкь, анкь-анкьккун, анкьабго, анкьабизе, анкьабилеб, анкьазарабго, анкьазарабилеб, анкьазаралда, анкьазарго, анкьбекараб, анкьгъат, анкьгъатаб, анкьго, анкьго-микьго, анкьгояб, анкьи-анкьие, анкьил, анкьилаб, анкькІач, анкьнусабилеб, анкьнусазарабилеб, анкьнусазаралда, анкьнусазарго

Б

баб, баба, баба-дадалъи, бабадизабизе, бабадизе, бабай, бабал, бабалай, бавасур, багІ, багь-багьараб, багь-багьизабизе, багь-багьизе, багІа-бакараб, багІа-бакарлъизе, багъа-бачари, багъа-бачаризабизе, багъа-бачаризе, багьа, багьа-багьана, багьа-бихъизе, багьа-къадар, багьаб, багьадукъаб, багьадур, багьадураб, багьадурлъи, багІаникІ, багьана, багьана-гІайиб, багІар, багІараб, багІарараб, багІарбакъ, багІаргІаларча, багІаргІанаби, багІаргІеч, багІарго, багІаргьалил, багІаргьинаб, багІаргьине, багІаргьоло, багІардакъ, багІаржо, багІари, багІаризабизе, багІаризе, багІарикІкІ, багІаркІкІуяб, багІаркІогІоро, багІаркьераб, багІарлъи, багІарлъизабизе, багІарлъизе, багІармесед, багІаро, багІарпер, багІартІегь, багІархІатІ, багІархоно, багІарцІвайилъ, багъарахъдизабизе, багъарахъдизе, багъаргъизабизе, багъаргъизе, багъаризабизе, багъаризе, багъарунбарщ, багьараб, багІасдо, багІасту, багІач, багІди, багІдизе, багъизабизе, багъизе, багьизабизе, багьизе, багъилаб, багъир, багьлъизе, багІли, багІлидул, багІнас, багІра, багІрагараб, багІрагине, багаж, багажник, бада-гъудур, бадавияв, бадавияй, бадавиял, бадако, бадал, бадаризе, бади, бади-кІалдиса, бадибигъ, бадибчІвазе, бадибчІвай, бадиржан, бадис, бадиса-бадибе, бадисалъул, бадригунал, бажа, бажарараб, бажари, бажари-гьунар, бажаригьечІ, бажаризабизе, бажаризе, бажу, база, базагъу, базакин, базалай, базалияб, базар, базаралъул, базарган, базарганлъи, базаркъватІ, базаркъо, базаркъотІноб, базаркъоялъ, базархІакъ, базе, базе-хъвазе, базине, базман, баизе, бай, бай-хъвай гьечІеб, байбихьи, байбихьизе, байбихьуда, байбихьул, байгъуш, байрам, байрамалъул, байрамкъо, байрамкъоялъ, байрахъ, байрахъулав, байрахъулай, байрахъчІужу, байрахъчи, байт, байтегенек, байтулман, бакІ, бакІ, бакъ, бакь, бакІ-бакІ, бакІ-бакІалда, бакь-кІач, бакъ-моцІ, бакІа-бахари, бакІа-бахаризе, бакъа-бакъанида, бакІаб, бакІалда, бакІалъул падежал, бакІалъулаб, бакъал, бакъалбазар, бакъалда, бакъалтукен, бакьалхарцІ, бакъан, бакъан-квара, бакъан-къоно, бакъани-маркІачІуда, бакъани-маркІачІул, бакъанигІуж, бакъанигІужалъ, бакъанида, бакъанидалъизе, бакъаникак, бакьангуро, бакьангутІизе, бакІаризабизе, бакІаризе, бакъараб, бакьатІарахъи, бакъбакккул, бакъбаккуда, бакьбучч, бакІвали, бакъва-гадазабизе, бакъва-гадазе, бакъва-кІасараб, бакъваго, бакъвадго, бакъвазабизе, бакъвазе, бакъвалъизабизе

В

вьетнaмав, вьетнaмазул, вьетнaмай, вьетнaмал, вьетнамалъулаб, ва, ва амма, вабаъ, вабабай, вабабай-вададай, вав, вагьабияв, вагьабиязул, вагьабиязулаб, вагьабияй, вагьабиял, вагьай, вагІалaйкум салам, вагъгъан, вагІза, вагІза-насихІат, вагІзачи, вагъи, вагъизавизе, вагъизе, вагІур, вагон, вагонетка, вададай-вабабай, вазе, вазелин, вазипа, вазир, вай, вай-вай-вай, вайдихъ, вакъ-вакъ, вакьад, вакъигІат, вакьина, вакъия, вакъиясуркІа, вакъпу, вакъпуялъул, вакъунчи, вакил, вакиллъи, валалай, вали, валилъи, валимахІав, валлагь-биллагь, валлагь-биллагь-таллагь, валлагьи, валлагьилгІазим, ванна, варагІ, варакъ, варани, варанидул, варанихІанчІи, варанихІанчІил, варанихІинч, вараничи, вариант, варис, варислъи, варислъизе, вархІа, вархІалъи, вархІаяб, вархьизаби, вархьизабизе, вархан, варшавгІарац, варшавгІарацалъул, варшавпахь, варшавпахьул, варшавхьвацІа, вас, васав, васандухъан, васасулаб, васвас, васвасди, васвасдизави, васвасдизавизе, васвасдизе, васвасчІужу, васвасчи, васвасчилъи, васи, васигат, васикІо, васикІомахІав, васият, васлъи, васлъизе, вассалам, вассалам-вакалам, ватІан, ватІанбич, ватІанияб, ватІанцояв, ватІанцояй, ватІанцоял, ватакара, ватан, ватерпас, вахІ!, вахІ-вахІ!, вахІай, вахІбабай!, вахьи, вахьиялда, вахьна, вахьналъи, вахьнаяб, вахІшиго, вахІшилъи, вахІшилъизе, вахІшияб, вахІю, вахта, вахтиро, ваххан, вахчарухъан, вац, вац-яц, вацако, вацасулаб, вацгІал, вацгІаллъи, вацлъи, вацлъизе, вацлъиялъулаб, вачІа, ващи, ващиялда, ведомость, ведро, векьарухъанлъи, векерухъан, велосипед, велосипедист, велосипедистка, венгрияв, венгриязул, венгрияй, венгриял, венгриялъулаб, вергол, верс, верст, Верховный, вершок, вессарухъан, вессарухъанлъи, ветІарухъан, ветеран, ветеранлъи, ветеринар, ветеринария, ветеринарияб, ветеринарлъи, вехь, вехьасул, вехьлъи, вехи, вехизе, вецарухъан, веццарухъан, вечІчІарухъан, вечер, взвод, взнос, вийгь, викъарухъан, вилаят, вири-вара, вирулагь, висру, витІунчи, витамин, витрина, витру, вичари, вичаризе, вичарухъан, виш-викь, власть, вогьа, водород, водородалъул, военком, военкомат, вожатый, вождь, вокьулев, вокзал

Г

гьабсагІаталъ, гІаркьахин, гъа, гьа, гьаб, гьаб-доб, гІаба, гъаба, гьабаб, гІабадулав, гьабали, гъабарта, гІабаси, гІабатІ, гьабгощинаб, гІабдал, гІабдалмахІав, гІабдалхана, гьабеле, гІабигІо, гьабигьан, гьабигьанлъи, гІабид, гьабизе, гьабил, гьабирукъ, гьабитІакъали, гІабкІимащу, гІабкІитІамах, гьаблъиялъ, гьабнухалъ, гъабу, гъабугъинабизе, гъабугъине, гьабугьинан, гъабударекІ, гьабудизабизе, гьабудизе, гьабудухъан, гІабукІ, гІабул, гІабули, гъабул, гъабулъим, гІабурикІ, гІабурикІлъи, гъабутІамах, гъабуэргъени, гьав, гьава, гьава-бакъ, гьава-бакъалъул, гьавайинго, гьавали, гІавамлъи, гІавамхалкъ, гьаваяб, гьаваялъул, гъавгъа, гъавгъачи, гьавицадахъал, гІаврат, гьаву, гІавусди, гІавусдизе, гІаг, гІагь, гІагІа, гІагІади, гІагІадизабизе, гІагІадизе, гІагІазе, гІагІай, гІагІаялда, гъагъадиро, гъагъай, гьагъаб, гьагъаба, гьагъабеле, гьагъав, гьагъал, гьагІдезе, гьагІу, гІага-божарал, гІага-шагарго, гІага-шагарда, гьагаб, гІагализабизе, гІагализе, гІагараб, гІагарав-гІунтІарав, гІагарда, гІагардасеб, гІагарлъи, гІагарлъи-тухум, гІагарлъизабизе, гІагарлъизе, гІагарлъиялъул, гІагарлъухъ, гІагарун, гьагго, гьаглъи, гьаглъизабизе, гьаглъизе, гьагмахІав, гьагула, гьад, гІад-хочІ, гІад-хочІаб, гІадаб, гьадаб, гьадаба, гьадабеле, гъадаво, гьадав, гІадагІо, гІададаго, гІададакъад, гІададасеб, гІададахалат, гьадай, гIадала гордо, гІадалаб, гІадаллъи, гІадаллъи-гьаглъи, гІадаллъизабизе, гІадаллъизе, гІадалнах, гІадалнахул, гІадалтІа, гІадалъ, гьадал, гьадале, гІадамазул, гІадамал, гІадамасул, гІадан, гІаданиб, гІаданлъи, гІаданлъи-яхІ, гІаданлъиялъул, гъадаро, гъадаро-суркІа, гъадаробер, гІадат, гІадатаб, гІадатияб, гІадатлъи, гІадатлъизабизе, гІадатлъизе, гІадго, гъади, гъадибер, гъадибусен, гъадигІеч, гьадигІан, гьадигъветІ, гъадизабизе, гъадизе, гъадиквачІ, гІадил, гІадилаб, гІадилал, гІадилго, гІадиллъи, гъадил, гьадил, гІадин, гьадин, гьадинаб, гьадинаб-додинаб, гьадинабго, гьадинги-додинги, гьадинго, гьадингояб, гъадиражи, гьадирохь, гъадитІинчІ, гъадицІам, гІадияб, гІадлъизе, гІадлу, гІадлу-низам, гІадхазабизе, гІадхазе, гІадхай, гъажазубетІер, гІажаибаб, гІажаибго, гІажаиблъи, гІажаиблъизабизе, гІажаиблъизе, гІажал, гІажалгъад, гъажалзул, гІажам, гІажамияв, гІажизаб, гІажизго, гІажизлъи

Д

даб, дабагъ, дабагъав, дабгъибакІ, дабгъил, давагьаби, давагьадул, давагьин, давар, давла, давладулав, давлат, давлатияв, давшан, дагъ, дагь, дагь-дагьккун, дагьа-дагьаб, дагьа-дагьабккун, дагьа-макъаб, дагьа-макъабго, дагьаб, дагьабги, дагьабго, дагьабниги, дагІагьин, дагІагьинаби, дагІагьинабизе, дагІагьине, дагьалъ, дагьалъги, дагІанкан, дагъан, дагІба, дагІба-гІарза, дагІба-къец, дагІба-рагІи, дагІбагъин, дагІбагъине, дагІбади, дагІбадизе, дагІбадулав, дагІбадулай, дагІбадулал, дагІбачІужу, дагІбачи, дагІбаяб, дагъи, дагъизе, дагъистаналъулаб, дагъистанияб, дагъистанияв, дагъистаниязул, дагъистанияй, дагъистаниял, дагьлъи, дагьлъизаби, дагьлъизабизе, дагьлъизе, дагІнил, дад, дада, дада-бабалъи, дадал, дадалай, дадари, дадаэбел, дадирухьен, дадитІалъел, дазу, даимаб, даимаб-абадияб, даимго, даимлъи, даимлъизе, даира, дак, дакъикъа, дал, дала, далайчи, далакьегийин, далдали, далдализаби, далдализабизе, далдализе, дали, дализаби, дализабизе, дализе, далил, даллак, даллакносол, даллакнус, даллакчи, даллал, даллалчилъи, далухана, дама, дамдами, дана-мана, дангъва, дангъура, дандалакІучІ, дандами, дандамизе, дандбазе, дандбитІун, данде, данде-гъанде, данде-манде, дандежо, дандеквей, дандекквезе, дандеккезаби, дандеккезабизе, дандеккезе, дандеккей, дандеккун, дандеккунгутІи, данделъи, данделъизаби, данделъизабизе, данделъизе, дандерачин, дандерек, дандерижи, дандеруссин, дандеса-данде, дандечІезе, дандечІей, дандияб, дандияв, дандияй, дандиял, дандхъвазаби, дандхъвазабизе, дандхъвазе, дандхъвай, дандхари, дандхаризаби, дандхаризабизе, дандхаризе, дандхурхин, дандхурхине, дандчІвазе, дандчІвай, данияв, даниязул, данияй, даниял, даниялъулаб, данка, даптар, дарагун, даража, дарай, дарай-гІатІлас, дарай-зарбаб, дарай-катан, дарайдул, даран, даран-базар, даранчІужу, даранчи, дарбадагъ, дарбиш, дарги, даргияв, даргиязул, даргияй, даргиял, даргиялъ, дард, дарзияв, дармал, дарман, дарманаб, дарманлъи, дарманлъизе, дармантІагІин, дарран, дарс, дарсил, дару, дару-дарман, дару-хер, дарулъи, дарулъизе, дарун, даруяб, дарчин, даста, дахІ, дахІа, дахІабаба, дахІадада, дахІалаб, дахІалал, дахІач

Е

европаялъулаб, европияв, европиязул, европияй, европиял, египеталъулаб, египтав, египтазул, египтай, египтал, екьарухъан, екерухъан, есаул, есауллъи, ессарухъан, етIарухъан, ефрейтор, ефрейторлъи, ецарухъан, еццарухъан, ечIчIарухъан, ёлка, ёрш

Ж

жа, жаваб, жавабалъулаб, жавабияб, жавабчилъи, жавгьар, жавгьар-якъут, жавгьарул, жагъ, жагьaннам, жагъалго, жагъаллъи, жагъаллъизаби, жагъаллъизабизе, жагъаллъизе, жагьандаман, жагьандаманалъуб, жагьандаманлъи, жагьандаманлъизе, жагьил, жагьилаб, жагьилго, жагьилияб, жагьиллъи, жагьилчIужу, жагьилчи, жагъир, жагьлу, жагърапия, жага, жагадул, жагадулкьераб, Жадю, жажалай, жаза, жазаир, жазаирав, жазаиразул, жазаирай, жазаирал, жазачи, жазбу, жазвал, жазму, жайран, жайрахI, жакъа, жакъа-метер, жакъаго, жакъалъагIан, жакъалъизегIан, жакъалъизегIанги, жакъасеб, жакъаялдаса, жакъаялде, жакъаялдего, жакки, жал, жал-рачI, жаламичI, жали, жаллат, жаллатлъи, жамагIат, жамагIаталъул, жамагIатчи, жамгI, жамгIияб, жамгIият, жами, жамидул, жан, жанавар, жанаваралъул, жанаварлъи, жаназа, жанахI, жандар, жандарман, жанзабил, жанзабилалъул, жани-жанибегIан, жаниб, жанибго, жанибехун, жаниблъи, жанибчванта, жанирчунтби, жаниса-жанибе, жанисахъат, жанисеб, жанитIами, жанитIамизаби, жанитIамизабизе, жанитIамизе, жаннат, жанр, жансаво, жануб, жанхер, жарадат, жаргъи, жаркой, жасус, жасуслъи, жахIабго, жахIда, жахIдалъи, жахIдалъизе, жахIдачи, жахIдачилъи, жахIдаяб, жвар-жвари, жвар-жвариялда, жваргъезе, жваргъей, жваргъеро, жваргъи, жваргъиялда, жвархъи, жвархъиялда, же, жеги, жегиги, жегидахъги, жем, жем-жеми, жем-жемизаби, жем-жемизабизе, жем-жемизе, жема-къеми, жема-къемизе, жемарди, жемардизаби, жемардизабизе, жемардизе, жен, жен-жеди, жен-жедизе, жендезе, жендей, женкезе, женкей, женмахIав, жергъен, жергъенчи, жея, жиб, жибго, жив, живго, жигьад, жигIжигIдахIа, жигар, жигараб, жигаралда, жигарчи, жигарчилъи, жий, жийго, жилд, жилла, жимагI, жимиха, жинжра, жини, жинимахIав, жинки, жинкизе, жинс, жинс-мохъ, жинс-рахъ, жинсияб, жинсквеш, жипу, жираф, жирафалъул, жиржиди, жиржидизаби, жиржидизабизе, жиржидизе, жири, жиризаби, жиризабизе, жиризе, жисму, жо, жовз, жогь, жогъна, жойиде, жойиса, жокко, жонжоло, жонсокъ, жонсокъаб, жонсокъго, жонсокълъи, жонсокълъизаби, жонсокълъизабизе

З

забаниятал, забастовка, забастовкачи, забастовкаялъул, забор, Забур, завал, завалаб, заведение, заведущая, заведующий, заведующийлъи, завод, заводалъул, завухъ, завхоз, завхозлъи, загь, загьаб, загIбитIун, загIипаб, загIипго, загIиплъи, загIиплъизаби, загIиплъизабизе, загIиплъизе, загьираб, загьирго, загьирлъи, загьирлъизаби, загьирлъизабизе, загьирлъизе, загьла, загIпиран, загIпираналъул, загьру, загьру-закъум, загьрулъи, загьрулъизе, загьруман, загьрухIалаб, загьрухин, загьрухине, загьруяб, загс, заём, заз, заз-хъарахъ, зазакъа, зазахараб, зазахин, зазахинаби, зазахинабизе, зазахине, зазигIункIкI, зазитIегь, зазихьуй, зазихер, зазмахIаб, зазхIалаб, зайдан, зайран, зайтун, зайтуналъул, закъум, закагIат, закагIат-сахI, заказ, закон, закон-къанун, законияб, закускIа, зал, залим, залимаб, залимлъи, залп, зама-заманалда, зама-заманалдасан, замагалъараб, замагалъи, замагалъизаби, замагалъизабизе, замагалъизе, замазка, заман, замана, заманалъулаб, замгьари, замгьарияб, замгьариялда, заместитель, заместительлъи, заметка, замзам, заназ, заналгъудал, зангалал, зангалмачуял, занжабил, занжияв, занжиязул, занжияй, занжиял, зани, занкIан, занкIлал, занкIун, занкъу, занкияб, заочник, заочница, запас, записка, заповедник, запонка, запятая, зар, зарал, заралияб, зарбал, зарбалалъул, зарбу, зарра, зарул, зарядка, заседание, заседатель, заседательлъи, застава, зат, захIанкIан, захIанкIун, захIмалъи, захIмалъизаби, захIмалъизабизе, захIмалъизе, захIмат, захIматаб, захIматго, захIматкъо, захIматчIужу, захIматчи, зачетка, зачёт, защитник, защитниклъи, защитница, заявка, заялъи, заялъизе, звад, звангъ-звангъи, звангъ-звангъиялда, звангъезаби, звангъезабизе, звангъезе, звангъей, звангъи, звангъизе, звангъиялда, звар-звари, звар-звариялда, зваргъ-зваргъи, зваргъ-зваргъиялда, зваргъезаби, зваргъезабизе, зваргъезе, зваргъей, зваргъеро, зваргъи, зваргъизе, зваргъиялда, зварх-звархи, зварх-звархиялда, звархан, звархезаби, звархезабизе, звархезе, звархей, звархи, звархиялда, звархун, звено, звеновод, звеноводлъи, звеновой, землемер, землемерлъи, зенаб, зенезаби, зенезабизе, зенеро, зенитнияб, зенкIкIезе, зенкIкIей, зенкIкIеро, зигар, зигара, зигара-бакъ

И

иблис, ИбнухIажар, ивус, игIлан, игIраб, игIтибар, игIтикъад, игизал, игит, игитлъи, идара, идеал, идеализм, идеалист, идеалистияб, идеалияб, идеолог, идеологияб, идиома, идиоматикияб, ижара, ижарачи, ижарачилъи, ижтимагIият, изба-читальня, избиратель, издек, измур, измуралъул, изну, изолятор, икъбал, икъбалаб, икъбаллъи, икъбаллъизе, икълим, икьукьи, икъунат, икра, икрам, илагьи, илагьияб, илбис, илбисаб, илбисбутI, илбислъи, илбисмахIав, илгьам, иливаш, илизодихъе, илмагIав, илхъи, илхъичи, илхъичилъи, илчи, имам, имамат, имамлъи, иман, иман-диналдаса, иман-ияхI, имангьечI, имангури, имангуризе, имансиз, имгIал, имгIаласул, имгIачо, иммунитет, император, императорасулаб, императрица, империализм, империалист, империалистияб, империя, империялъулаб, импорт, импортияб, имтихIан, имччикI, ин, инаби, инабизе, инагьди, инагьдизаби, инагьдизабизе, инагьдизе, инарал, инвалид, инвалидлъи, инвентарияб, инветарь, ингилис, ингилисав, ингилисазул, ингилисай, ингилисал, ингуш, ингушав, ингушазул, ингушал, индеяв, индеязул, индеяй, индеял, индонезияв, индонезиязул, индонезияй, индонезиял, индонезиялъулаб, индусав, индусазул, индусай, индусал, индустриалияб, индустриаллъизаби, индустриаллъизабизе, индустрия, ине, инженер, инженерлъи, инженерлъиялъул, Инжил, инжир, инжиралъул, инжит, инжитаб, инжитго, инжитлъи, инжитлъизаби, инжитлъизабизе, инжитлъизе, инкъилаб, инкъилабалъулаб, инкъилабчи, инкар, инкарчи, инкубатор, инкубаторалъул, инс, инсан, инсанияб, инсаният, инсанлъи, инсап, инсаплъи, инспектор, инспекторлъи, инспекция, инспекциялъулаб, институт, инструктор, инструкторлъи, инструкция, инсул, инсулъуб, инсульт, инсулвахIид, инсухъачи, инсухъачилъи, инсухъеяв, инсухълъи, интеллигент, интеллигентаб, интеллигенция, интендант, интендантасулаб, интервент, интервенция, интервенциялъулаб, интервью, интерес, интересаб, интернат, интернаталъул, интернационализм, интернационализмалъул, интернационалист, интернационалияб, инфаркт, инчо, иншааллагь, иполитал, иранав, ираназул, иранай, иранал, ираналъулаб, иргъахъ, ирга, ирга-къоно, ирга-нух, иргадал, иргадулаб, иргадулав, иргадуллъи, иргаялда, иргаялъ, иришгъат

Й

йичарухъан, йог, йод, йокьулей, йоржарухъан, йорчIухъан, йохьарухъан

К

кьаб-кьаби, кьаб-кьабизаби, кьаб-кьабизабизе, кьаб-кьабизе, кьаба-кІатІун, кьаба-тунки, кьаба-тункизе, кІабатІ, кьабгІезе, кьабгІей, кьабгІи, кьабезаби, кьабезабизе, кьабезе, кьабей, къабза, кьаби, кІабигІа, кьабизаби, кьабизабизе, кьабизе, къабихІаб, къабихІаб-къадараб, къабихІго, къабихІлъи, къабихІлъизе, къабкІаб, къабру, къабтІан, къабукъин, къабукъине, къабулаб, къабулго, къабуллъи, къабуллъизе, кьабун-цІун, къавлу, къавм, кьаву, къавуда, кьавудулкьераб, къавулъ, къавурма, къавутІа, къагьва, къагьвадул, къагьвадулкьераб, къагъдали, къагъдалиялъул, къагІида, къагІидаквеш, къагІидаяб, къагІидаялда, къагІидаялъ, кьагІи, кьагІрилдахІа, кьагІритІегь, кьагІрихер, кьагІрихъего, къад, къад-къад, кІада, къадако, къадакомахІав, къадал, къадалаб, къадалъ каратI, къадалъеял, къадалъхІанчІи, къадалъхІанчІил, къадалъхІинчІ, къадан, къаданижо, къадар, къадараб, къадараб-къабихІаб, къадаралъул, къадарго, къадарлъи, къадарлъизаби, къадарлъизабизе, къадарлъизе, къадахъан, къадахъанлъи, къадго, къаде, къадежо, къадекак, къадеквен, къадемех, къаденахъе, къади, къадилъи, къадиро, къадиса, къадкил, къадкихъего, къадру, къадру-къимат, къадруяб, къажар, къажарав, къажаразул, къажарай, къажарал, кІаз, къазаби, къазабизе, къазе, кьазе, къазилкъвачІа, къазилхІутІ, къай, кьай, къайи, къайи-къоно, къайи-матахІ, къайи-руссен, къайи-свери, къайи-цІа, къайим, къайимлъи, къайицадахъ, къайсар, къак, къакъа, къакъа-шашазе, къакъа-шашай, къакъади, къакъадизаби, къакъадизабизе, къакъадизе, къакъазе, къакъай, къакъач, кьакьа, кІакІо, къакъу, къакъуцІ, кІал, къалъ-къалъи, къалъ-къалъизабизе, къалъ-къалъизе, кьал, къалъараб, къалъи, къалъизаби, къалъизабизе, къалъизе, къал-къалъизаби, кІал-мацІ, къалъуда, къалъул, кІал-хъат, кІалабоголъ, кьалаб, кІалагъоркье, кьалакапек, кІалалъ, кІалалъбакІ, кІалалъбакІалда, къалал, кьалал, къалам, къаламтІар, кІаланчІад, кІаланчІадил, кІалбазар, кІалбахин, кІалбахине, кьалбал, кІалгІа, кІалдиб, кІалзул, кІалзухъ, къали, къали-рикьи, къали-сахІ, къализаби, къализабизе, къализе, къаличехь, кІалкІодо, кІалкІучІ, кІалквеш, кІалквешаб, кІалквешлъи, кІалквешлъизе, кьаллъи, кьаллъизаби, кьаллъизабизе, кьаллъизе, къалмал, къалмил, кІалпасихІ, кІалтІа, кІалтІу, къалу, кІалухъ, кьалухъан

Л

лъаб-лъаб, лъаб-лъабккун, лъабабго, лъабабизе, лъабабилеб, лъабабилелъ, лъабазарабилеб, лъабазаралда, лъабазарго, лъаббагьаб, лъаббетІераб, лъаббокІон, лъаббокІонаб, лъаббох, лъаббохилаб, лъабгІаркьелаб, лъабгІин, лъабгъат, лъабгъатаб, лъабго, лъабго-ункъго, лъабгояб, лъабгоялде, лъабиде, лъабил, лъабилаб, лъабихъе, лъабихъе-ункъихъе, лъабкъоабилеб, лъабкъоазарабилеб, лъабкъоазаралда, лъабкъоазарго, лъабкъого, лъабкъоялда, лъабмоцІ, лъабмоцІил, лъабнусабилеб, лъабнусазарабилеб, лъабнусазаралда, лъабнусазарго, лъабнусго, лъабнусиялда, лъабрикьи, лъабтІала, лъабтІалаяб, лъабчІван, лъабчІван-ункъчІван, лъабцІул-лъабцІул, лъабцІулго, лъабцІулниги, лъабцІуса, лъавуда, лъавукъаб, лъавукълъи, лъагІа-лъагІалие, лъагІалил, лъагІараб, лъагІел, лъагІизе, лъадабе, лъадакъаб, лъадакълъи, лъадакълъизабизе, лъадакълъизе, лъадал, лъадалаб, лъадалав, лъадалирга, лъадалхІинчІ, лъадалъ, лъадари, лъадаризе, лъадахъан, лъадахъине, лъади, лъадири, лъазаби, лъазабизе, лъазе, лъай, лъай-гІакълу, лъай-хъвай, лъалъ, лъалъадизе, лъалъадухъан, лъалъадухъанлъи, лъалъазе, лъалъен, лъалаби, лъалаго, лъале-хъвалеб, лъалеб, лъаледухъ, лъаликьнус, лъалкІ, лъалкІачинабизе, лъалкІачине, лъалу, лъалудул, лъалхъаризе, лъалхъи, лъалхъизабизе, лъалхъизе, лъалха, лъамаго, лъамалъи, лъамалъизабизе, лъамалъизе, лъамамесед, лъамамеседалъул, лъамизе, лъамияб, лъангутІи, лъантІачІвай, лъар, лъарагІ, лъарагІаб, лъарагІав, лъарагІазул, лъарагІай, лъарагІал, лъарагІлъи, лъарагъеду, лъаракІо, лъарамухъ, лъарахІинчІ, лъаргІиб, лъахь-лъахьи, лъахьан, лъахъвазе, лъахьи, лъачІого, лъачи, лъвартІаб, лъвартІи, лъвартІизабизе, лъвартІизе, лъебе-лъебер, лъеберабизе, лъеберабилеб, лъеберазарабилеб, лъеберазаралда, лъеберазарго, лъебералда, лъеберго, лъеде-гъедераб, лъеде-гъедерго, лъеде-гъедерлъизе, лъедезе, лъедераб, лъедерго, лъедерлъи, лъедерлъизабизе, лъедерлъизе, лъедеро, лъедохъан, лъезе, лъекъаб, лъел, лъелъ, лъелаб, лъелго, лъелнус, лъен, лъесен, лъех, лъехъел, лъехьезе, лъехьей, лъехезе, лъидир, лъикІ, лъикІ-лъикІ, лъикІа-лъикІаб, лъикІаб, лъикІаб-квешаб, лъикІаб-тІокІаб, лъикІаланго, лъикІго, лъикІиса, лъикІлъи, лъикІлъизаби, лъикІлъизабизе, лъикІлъизе, лъикІниги-квешниги, лъил, лъилъари, лъилъаризе, лъилъарулъ, лъилъарухъан, лъилъи, лъилъизабизе, лъилъизе, лъила, лъилниги, лъим, лъимадул, лъимал, лъимал-чагІи, лъимбуркътІегь

М

ма, маълаъ, маълаъхер, маъма, мавзолей, мавлид, магI, магъ, магь, магь-магь, магъаб, магIакI, магъакь, магъакь-кIачар, магъало, магъалоченгел, магIарда, магIарзукъалал, магIарзухъа, магIарзухъан, магIарул, магIарулав, магIарулазул, магIарулай, магIарулал, магIаруллъи, магIарухъ, магьари, магIдан, магIданалъул, магьди, магьдидарай, магьи, магъигIел, магьидулаб, магъизаз, магIикаратI, магъил, магъилъ, магIимухъал, магIирукъ, магIихине, магIихъан, магIихъанлъи, магIишат, магълъи, магIлагъине, магIна, магIна-гIин, магIнавияб, магIнаяб, магIникъаб, магIникъго, магъриб, магърибалъул, магIу, магъущ, магазин, магарич, магащ, магжилав, магнитофон, мада-гъадар, мада-гъадараб, маданияб, маданият, мадар, мадараб, мадера, мадиро, мадихI, мадраса, мадрасхана, мадугьал, мадугьал-къед, мадугьаласул, мадугьалихъ, мадугьаллъи, мадугьаллъи-къоно, маёвка, маж, мажал, мажбикь, мажбикьлъи, мажгит, мажгитукь, мажлис, мажмал, мажмугI, мажникI, мажусияв, мажусиязулаб, мажусияй, мажусиял, мажуслъи, мазь, маза, мазар, мазачи, мазгьаб, мазгазабизе, мазгазе, мазгар, мазгарул, мазгарулкьераб, мазлум, мазу, мазут, мазуталъул, май, майдан, майданаб, майданлъи, майка, маймалак, маймалакалъул, маймалакалъухъего, маймахъ, маймахълъи, маймахълъизе, маймун, майонез, майор, майорлъи, макъала, макъам, макъан, макъан-къоно, макъар, макъари, макъаридул, макъаркурак, макъархъабахъ, макьигъдизе, макьил, макьилъ, макьитIа, макьитIаго, макьихIама, макьихин, макьихинабизе, макьихине, макънагъине, макънатIис, макънатIисалъул, макърагIин, макъсуд, макъсума, макьу, макьугьечI, макари, макарон, макароналъул, макинтош, макир, макирго, макирлъи, макирлъизе, маккашарип, маклер, маклерлъи, макру, макру-хIилла, макручи, макручилъи, макруяб, максим, мактаб, мал, малъ, малъ-хал, малъалтIа, малъгIанаб, малъкIвикIекьаб, малълъ, малълъа-хъвазе, малълъа-хъвай, малълъаризе, малълъарухъан, малълъи, малълъизе, мал-мулк, малагъине, малаик, малай, малакь, малака, малакулмавт, малахит, малахиталъул, малаяв, малаязул, малаяй, малаял, малгIун, малдин, мали, малидул, малик, малихIокилищ

Н

на, наби, набор, наборщик, наборщиклъи, наборщица, навигатор, навигаторлъи, навигация, наводчик, наводчиклъи, нагІадала, нагІадалачи, нагІана, нагІанабатад, нагІел, нагІли, нагью, нагагь, нагагь-надир, нагагь-надираб, нагагь-надирлъи, нагагьаб, нагагьлъи, нагагьлъун, наган, надал, надалзул, надзиратель, надзирательлъи, надир, надираб, надирлъи, надирлъизе, нажас, нажасаб, нажаслъи, нажаслъизе, нажат, наждак, наз-назди, наз-наздизаби, наз-наздизабизе, наз-наздизе, назбариш, назир, назму, назмучи, назру, назрудул, назук, назукаб, назуклъи, назуклъизаби, назуклъизабизе, назуклъизе, наиб, наиблъи, най, найибакІ, найил, найирукъ, найитІала, найитІулби, найихъан, найихъанлъи, найихъанлъиялъул, найицІибил, накъира, накъирачи, накъит, накъит-къоно, накъитчІужу, накъитчи, накъиш, накъиш-расен, накъишмахІаб, накъишчІужу, накъишчи, накІкІ, накІкІ-цІа, накІкІигъветІ, накІкІигъотІол, накІкІигъутІби, накІкІил, накІкІирохь, накІкІукьераб, накІкІул, накІкІуяб, накълу, накълулъи, накълулъизе, накалзул, накку, наклонение, наку, налъи, налъи-ракъи, налъул, налъулав, налъулай, налъулал, наладчик, наладчиклъи, налбек, налог, налогалъул, намус, намус-нич, намус-яхІ, намусаб, намусгьечІ, намуслъи, намуслъизаби, намуслъизабизе, намуслъизе, нана, нани, наникІаби, нану, напакъа, напас, направление, напряжение, напс, напсияб, нар, наргиз, нардал, наречие, нарзан, наркоз, наркоман, наркомат, наркотик, наркотикияб, нарт, нартав, нартикъаб, нартикъали, нартил, нартимахІ, нартичирахъ, нарул, наряд, насаб, насиб, насибаб, насиблъи, насиблъизе, насир, насихІат, насихІатияб, насихІатчІужу, насихІатчи, насихІатчилъи, наслъи, наслъизе, наслу, наслудукъаб, насос, насосалъул, насранияб, насранияв, насраниязул, насранияй, насраниял, насх, натІ, натІихІ, натІухІ, натижа, натрий, натуралист, натуралистлъи, наушник, нах, нахъ, нахъ-нахъ, нахъа, нахъа-цебе, нахъагІакълу, нахъажо, нахъалъагІан, нахъалъизегІан, нахъамегъ, нахъарай, нахъарукъ, нахъасахун, нахъахутІи, нахъахутІизабизе, нахъахутІизе, нахъаххел, нахьахІараб, нахъбахъи, нахъбахъизаби, нахъбахъизабизе, нахъбахъизе, нахъбилълъараб, нахъбилълъин

О

оазис, объект, объектив, объём, обелиск, Обзор, обзорния/б, обкáтчиклъи, обкатка, обкатчик, обком, обкомалъул, областалъул, областалъулаб, область, облигация, облигациялъул, облисполком, облицовка, облицовкаялъул, облицовщик, облицовщиклъи, обойма, обораб, оборго, оборлъи, оборлъизе, оборона, оборонаялъул, оборонаялъулаб, обороталъул, оборудование, образ, обращение, обсерватория, обскурант, обскурантизм, общежитие, общественник, общественнияб, общество, обществоведение, обществоведениялъул, огь, огьо-гьой, огъоквер, огъохъат, огнемёт, ода, одеколон, одеяло, одонтология, озон, океан, океаналъул, океанография, океанолог, океанология, океанологиялъул, окись, окисел, оккупант, оккупация, оккупациялъулаб, окоп, округ, округалъул, октава, октябрёнок, октябралъул, октябралъулаб, октябрь, окулист, окулистлъи, окунь, олеандр, олимпиада, олимпиялъул, олифа, олоцІул, ом, омар, омега, омен, омлет, омоним, омонимия, омонимияб, омуль, ондáтраялъул, ондатра, онколог, онкология, онкологиялъул, онкологиялъулаб, онкологлъи, онод, ономастика, опера, оператор, операторлъи, операция, операциялъул, операялъул, оперрета, опиум, оппозиционер, оппозиция, оппозицияб, оппозициялъулаб, оппонент, оппортунизм, оппортунизмалъулаб, оппортунист, оппортунистияб, определение, оптик, оптика, оптикаялъул, ор, орангутанг, оранжерея, оратор, ораторасул, оратория, ораторлъи, ораторлъиялъул, орбита, орбиталияб, орган, органалъул, организатор, организаторлъи, организаторлъиялъул, организация, оргкомитет, оргтехника, орда, ордек, ордекалъул, орден, орденалъулаб, ордер, ординарец, ординарецлъи, ординатор, ординаторлъи, ординаторская, оригинал, ориенталист, ориентир, оркестр, оркестралъул, орнитолог, орнитология, орнитологиялъул, орозлъи, орозлъизе, ортодокс, ортодоксалияб, ортопед, ортопедия, ортопедиялъул, орфография, орфографиялъул, орфоэпия, орфоэпиялъул, орхидея, осьминог, осетин, осетинав, осетиназул, осетинай, осетинал, осетиялъулаб, осётр, осётралъул, острит, отбой, отвёртка, отдел, отделение, отель, отзыв, открытка, отличник, отличница, отоларинголог, отоларингологиялъул, отоларинтология, отпуск, отпускалъул, отряд, отрядалъул, отставка, оттиск, отчёт, отчёталъул, отчёталъулаб, офицер

П

пьеса, павиан, павильон, пагьизе, пагьим, пагьла, пагьлалъи, пагьму, пагьму-гьунар, пагьмуяв, пагода, падар, падарав, падаразул, падарай, падарал, падеж, падишагь, падишагьлъи, паёк, паж, пазилат, пазлу, пай, пайда, пайдагьечІ, пайдаяб, пайчи, пакъир, пакъираб, пакъирго, пакъирлъи, пакъирлъизе, пакъру, пакет, пакт, пал, пальма, пальмаялъул, пальто, палам, палан, палас, палата, палатаялъул, палгъазе, палгъай, палеограф, палеография, палеонтолог, палеонтология, палестинав, палестиназул, палестинай, палестинал, палестинаялъулаб, палиж, палихъан, палихъанлъи, палладий, палтус, палу, палуба, палугьан, палугьанлъи, палхІасил, пампа, памфлет, памфлетист, памятка, памятник, пан, панаго, панадуниял, паналъи, паналъизе, панама, панаяб, пандрихъан, пандрихъанлъи, пандуз, пандур, пандурчи, панегирик, панз, панзаб, панзийжо, панзмахІав, панкъ, панкъ-чед, панкІалакІач, панкъала, панно, пансион, пансионат, пант, пантеизм, пантеон, пантограф, папа, папирос, папиросчи, папирус, папка, папоротник, папуасав, папуасазул, папуасай, папуасал, пара, парабола, параграф, парад, парадалъул, парадигма, паразит, паразитология, паракъалъи, паракъалъизе, паракъатаб, паракъатго, паралич, параллелограмм, параллелопипед, параллель, паранг, парангав, парангазул, парангай, парангал, паранжа, параноик, параноя, парантик, парапет, паратиф, парафин, парафраза, парашют, парашютист, парашютистка, парашютистлъи, паргьанг, паргав, пардав, парз, парзлъизе, пари, паризаяб, паризе, парик, парикмахер, парикмахерлъи, парикмахерская, парис, парисав, парисазул, парисай, парисал, паритет, парк, паркъезе, паркъей, паркъи, паркъизе, паркет, паркетчик, парламент, парламенталъулаб, парламентаризм, парник, паровоз, паровозалъул, пародия, парпади, парпадизабизе, парпадизе, парс, парсахъ, парсцІулакьо, партІ, партІан, партІизе, парта, парта-магІал, партал, партал-кун, партал-хьит, партбилет, партер, партизан, партизаназулаб, партизанка, партийнияб, партия, партиялъул, партиялъулаблъи, партком, партконференция, парторг

Р

рfкІ-хІал бащадаб, рагІ, рагІ 2, рагъ, рагъ-кьал, рагІ-мач, рагъ-муч, рагь-рагьизе, рагІа-рагІалда, рагІа-ракьан, рагІаби, рагІад, рагьазаби, рагьазабизе, рагьазе, рагьай, рагІал, рагІаллъи, рагьараб, рагьараб 2, рагІдукь, рагІи, рагІи 2, рагІи-хер, рагъи, рагъи 2, рагьи, рагьи 2, рагІизаби, рагІизабизе, рагІизе, рагьизе, рагІихалат, рагІият, рагІиятчи, рагІиятчилъи, рагІиятчилъиялъул, рагьликъаб, рагьтІа, рагьтІател, рагьтІателлъи, рагьу, рагъубацІ, рагІукъаб, рагІукълъи, рагьукъаб, рагъул, рагъулаб, рагьумахІу, рагьун, рагІухине, рагІухъан, рагъухъан, рагъухъанлъи, рагьухъе, рада-радал, радакьго, радакьлъагІан, радакьмех, радакьмехалъ, радал-бакъанида, радалго, радалиса, радалисеб, радаллъагІан, радалмех, радалмехалъ, радиатор, радиация, радиациялъулаб, радий, радикал, радикалазулаб, радикализм, радикалияб, радикулит, радио, радиоактивияб, радиовещание, радиограмма, радиожурнал, радиожурналист, радиожурналистлъи, радиокомитет, радиола, радиолампа, радиопередача, радиоприёмник, радиопрограмма, радиосеть, радиостанция, радиотелеграф, радиотелеграфалъул, радиотелефон, радиотехник, радиотехникияб, радиотехниклъи, радиоточка, радиотрансляция, радиотрансляциялъул, радиоузел, радиофикация, радист, радистка, радистлъи, радиус, ражи, ражибух, ражипер, ражипорокъаб, ражихо, разбор, разведка, разведкаялъулаб, разведчик, разведчиклъи, разведчица, разгон, рази, рази-ракияб, разиго, разилъи, разилъизабизе, разилъизе, разилъунгутІи, разияб, размер, разряд, раис, райвоенком, райвоенкомат, райисполком, райком, район, районалъул, райцентр, рак, рак 3, рак2, ракІ, ракь, ракІ-макІгьабизе, ракь-мухъ, ракІ-ракІалъго, ракІ-ракІалъулаб, ракьа, ракьа-гьан, ракьа-кІача, ракьа-ракьанда, ракьа-щекІ, ракьамахІаб, ракьамахІлъи, ракьан, ракьанда, ракІари, ракьахІалаб, ракІбагъари, ракІбагъаризабизе, ракІбагъаризе, ракІбазабизе, ракІбазе, ракІбай, ракІбакъвазабизе, ракІбакъвазе, ракІбакъвай, ракІбасинабизе, ракІбасине, ракІбатизабизе, ракІбахиллъи, ракІбахиллъизабизе, ракІбахиллъизе, ракІбахъад, ракІбахъизе, ракІбацІцІадаб, ракІбацІцІадго, ракІбацІцІалъи, ракІбацІцІалъизе, ракІбащалъи, ракьбагъари, ракІбеки, ракІбекизабизе, ракІбечІазабизе, ракІбечІазе, ракІбечІай, ракІборлъад, ракІбохад, ракІбохи, ракІбохизабизе, ракІбохизе, ракІбуссин, ракІбуссине, ракІбухІи, ракІбухІизе, ракІгъанцІи, ракІгъанцІизабизе, ракІгъанцІизабулеб, ракІгъанцІизе, ракІгъезабизе, ракІгъезабулеб, ракІгъезе

С

съезд, сам-сами, сам-самизе, самаъ, саманалъул, самбист, самбистка, самбо, сами, самизе, самовар, самогон, самодержавие, самодержавиялъул, самодеятельность, самолёт, санаъ, санайил, санайилаб, санамакки, санаторий, санаториялъул, сангІат, сангар, сандалагъач, сандалал, сандирахъ, сандирахълъи, сандирахълъизе, сандукІ, сани, санидул, санит, санитар, санитария, санитарияб, санитарка, санитаркалъи, санитарлъи, санкъ, санкция, сантІари, сантІаризе, сантІи, сантІизе, сантехник, сантехника, сантехникияб, сантехниклъи, сантиметр, санузел, санчасть, санэпидстанция, сап1, сап2, сапалжо, сапар1, сапар2, сапаралъул, сапарчи, сапнал, сапун, сарай1, сарай2, сарапан, саргІаскар, саргъас, сардал-къоял, сардар, сардахъан, сардил, сардилаб, сардилъ, саржа, саржаялъул, сарин, саринчи, сариси, сармил, сарсахъ, СартІан, сару, сас, сас-муч, сас-хъуй, сасадго, сасанияб, сасараб, сасин, сасине, саскъотІараб, саскъотІи, сасу, сатин, сатиналъул, сатира, сатираялъул, сатирик, сатирикияб, сахІ, сахІабат, сахъав, сахІиб, сахІилбащдаб, сахІир, сахІихІаб, сах-саламалъи, сах-саламатаб, сах-саламатго, сахаб, сахавалъи, сахавалъизе, сахаватаб, сахаватго, сахго, сахлъи, сахлъи-саламалъи, сахлъизабизе, сахлъизе, сачма, саяхъ, саяхъаб, саяхъго, саяхълъи, саяхълъизе, сбербанк, сберкасса, сберкнижка, сбор, сборник, свади, свадизе, свак, свак-кІвахІ, свакадго, сваказабизе, сваказе, свакай, свакай-захІмат, свакараб, сван, сванав, сваназул, сванай, сванал, сванхезе, сванхей, сванхи, сванхизе, сванхиялда, свараб, свари, сваризабизе, сваризе, сварка, сваркаялъул, сварщик, сварщиклъи, свастика, свелека, свенезе, свеней, свенек, свер-сведизе, свера-хъери, свера-хъеризабизе, свера-хъеризе, сверда-сверун, сверданхъи, сверданхъизе, сверди, свердизабизе, свердизе, свердиро, сверел1, сверел2, свери, свери2, сверизабизе, сверизе, сверун, сверунжо, сверункквезе, сверункквей, сверункъазе, сверункъай, сверунлъугьин, сверунлъугьине, сверухъе, сверухълъи, светофор, свидетельство, свин, свинаби, свинабизе, свине, свитер, свод, сводка, связь

Т

тІабагьараб, тІабакІ, тІабакІхІерчч, тІабгІ, тІабиб, тІабигІат, тІабигІаталъул, тІабигІияб, тІабутІин, тІабутІинабизе, тІабутІине, тІавагьин, тІавагьине, тІавап, тІавус, тІавусалъул, тІагь, тІагІалилъ, тІагІам, тІагІам-лазат, тІагІамаб, тІагІамалда, тІагІарат, тІагІат, тІагъалхъахІ, тІагъди, тІагъдигІеч, тІагъдикькквел, тІагІел, тІагІел-гІучІ, тІагІин, тІагІинабизе, тІагІине, тІагъи, тІагъур, тІад, тІад-гъоркь, тІадаб, тІадаблъи, тІадагьаб, тІадагьго, тІадагьлъи, тІадагьлъизаби, тІадагьлъизабизе, тІадагьлъизе, тІадбазе, тІадбай, тІадбигъине, тІадбитІи, тІадбитІизе, тІадбоси, тІадбосизе, тІадбуссин, тІадбуссинабизе, тІадбуссине, тІадбухьин, тІадбухьине, тІадвахъине, тІадвелъанхъи, тІадвелъанхъизавизе, тІадвелъанхъизе, тІадгьаби, тІадгьабизе, тІадгьобо, тІадго, тІадголъи, тІадголъизе, тІадгояб, тІаде-тІаде, тІаде-хари, тІадеахІи, тІадеахІизе, тІадебазе, тІадебачІин, тІадебачІине, тІадебахъинабизе, тІадебахъине, тІадебоси, тІадебосизе, тІадегІан, тІадегІанаб, тІадегІанлъи, тІадегІанлъизаби, тІадегІанлъизабизе, тІадегІанлъизе, тІадегІунтІи, тІадегІунтІизе, тІадеги, тІадегури, тІадегуризабизе, тІадегуризе, тІадежо, тІадежоялъеги, тІадежубазе, тІадежубай, тІадеин, тІадеине, тІадекІанцІи, тІадекІанцІизе, тІадекІкІвазе, тІадеккезабизе, тІадеккезе, тІадеккей, тІаделъи, тІаделъизе, тІаделъугьине, тІадепулхи, тІадепулхизе, тІадеразаризе, тІадеразе, тІадерай, тІадерахъи, тІадерахъиялъул, тІадеруссинаризе, тІадеруссине, тІадехун, тІадехунисеб, тІадецІикІкІел, тІадецузе, тІадещвезе, тІадеялдаса-тІаде, тІадеялъул, тІадкІалъазе, тІадкІалъай, тІадкъазе, тІадкъай, тІадкквезе, тІадкквей, тІадмагІарулав, тІадмагІарулай, тІадрекъезаби, тІадрекъезабизе, тІадрекъезе, тІадрекъей, тІадсвери, тІадсверизаби, тІадсверизабизе, тІадсверизе, тІадтІамизе, тІадтезе, тІадчІвазе, тІадчІезабизе, тІадчІезе, тІадчІей, тІадчІел, тІадхъел, тІадчи, тІадчилъи, тІадхурхине, тІаждагІаг, тІаждал, тІаждарачел, тІаждарухьен, тІаждахвах, тІажу, тІакъна, тІалъел, тІалъи1, тІалъи2, тІалъизе, тІала, тІалаб, тІалаб-агъаз, тІалабияб, тІалабчилъи, тІалагъуд, тІалай, тІалакъверкъ, тІалаяб, тІалиб, тІалкъен, тІалу, тІалхи, тІалхияб, тІама, тІамах, тІамах-кІачар, тІамач1, тІамач2, тІамизе, тІамур, тІамурчи, тІанкІ, тІанкІан, тІанкІахараб, тІанкІахине, тІанса, тІанса-салмаг, тІансадул, тІанчІи, тІанхилаб, тІара-ахада, тІарада, тІаралъи, тІарамагъада, тІарамагъадисеб, тІарамагъалъи, тІарап, тІарикъат, тІарикъатчІужу

У

у, уазик, уба, убач, уборщица, уборщицалъи, увертюра, увольнение, угьари, угьаризе, угьарухъан, угьарухъанлъи, угьди, угьдизе, угьи, угьи-зигара, угьи-зигараялда, угьизе, угьин, угьинабизе, угьине, угъраш, углевод, углеводород, углекислияб, углекислота, углерод, угольник, уголовник, уголовнияб, угорь, угрозыск, угрофиннал, удаман, удаманлъи, ударение, ударник, ударниклъи, ударница, удмурт, удмуртав, удмуртазул, удмуртай, удмуртал, удмуртиялъулаб, удостоверение, уезд, уездалъул, ужра, ужра-мухь, узбек, узбекав, узбеказул, узбекай, узбекал, узбекистаналъулаб, узданаб, узданго, узданлъи, узданлъизабизе, узданлъизе, узден, узденг, узденлъи, узел, узкоколейка, узурпатор, узурпаторлъи, узухъда, уйищ, указ, указатель, указка, укол, украин, украинав, украиназул, украинай, украинал, украинаялъулаб, улъизе, ультимативияб, ультиматум, ула, улагъине, улка, улка-ракь, уммат, умумузул, умумул, умывальник, унго, унго-унголъун, унго-унгояб, ундач, универмаг, универсал, универсалияб, университет, университеталъул, ункъ-ункъ, ункъ-ункъккун, ункъабго, ункъабизе, ункъабилеб, ункъабилелъ, ункъазарабилеб, ункъазаралда, ункъазарго, ункъачо, ункъачол, ункъбер, ункъбераб, ункъбукІкІинабизе, ункъбукІкІине, ункъбукІон, ункъбукІонаб, ункъбукІонлъи, ункъгІал, ункъгъат, ункъгъатаб, ункъида, ункъил, ункъилаб, ункънусабилеб, ункънусазарабилеб, ункънусазаралда, ункънусазарго, ункънусго, ункънусиялда, ункъо, ункъоабилеб, ункъоазарабилеб, ункъоазаралда, ункъоазарго, ункъого, ункъоялда, ункъцІул, унта-щокълъи, унтараб, унтарав, унтарай, унти, унтизабизе, унтизе, управление, упражнение, упукъ, уравнение, уран, ураналъул, урба, ургъабекІ, ургъел, ургъел-агъаз, ургьиб, ургъизе, ургьимес, ургьисаго, ургьисажо, ургьисала, ургъунго, ургу, ургу-къандалъо, урду, уржуник, урхъадго, урхъараб, урхъи, урхъизабизе, урхъизе, усилитель, устав, уставалъул, устар, устарлъи, утар, утиль-сырьё, утренник, ухъаб, ухІизе, ухІуди, ухІудизе, ухІудиро, участка, участкаялъул, учахъ, учебник, учёт, учётчик, учётчиклъи, учётчица, ухи, училище, учитель, учительлъи, учительница, учредитель, учредительлъи, учреждение

Ф

фа, фабрика, фабрикант, фабула, фагот, факсимиле, факультатив, факультативияб, факультет, факультеталъул, фальцовка, фальцовщик, фальцовщиклъи, фальцовщица, фамилия, фанера, фанераялъул, фара, фартук, фасон, фатализм, фаталист, фауна, фашизм, фашизмалъул, фашист, фашистазулаб, фашистка, фашистлъи, февралалда, февралалдалъагІан, февралалъул, февралалъулаб, февраль, федерализм, федералист, федералияб, федеративияб, федерация, федерациялъулаб, фейерверк, фельдмаршал, фельдмаршаласул, фельдмаршаллъи, фельдшер, фельдшер-акушерка, фельдшерица, фельдшерлъи, фельдшерлъиялъул, фельетон, фельетоналъул, фельетонист, фельетонистлъи, феодал, феодализм, феодализмалъул, феодалияб, ферзь, ферма, фермер, фермерлъи, фермерлъиялъул, фестиваль, фигура, физзарядка, физик, физикияб, физиотерапевт, физиотерапевтлъи, физиотерапия, физиотерапиялъул, физкультура, физкультураялъул, физкультурник, физкультурница, физрук, физруклъи, фильм, фильтр, фильтралъул, филармония, филармониялъул, филателист, филателистлъи, филателия, филателиялъул, филиал, филолог, филология, филологияб, филологиялъул, филологлъи, философ, философия, философияб, философиялъул, философлъи, финал, финансазул, финансазулаб, финансал, финка, финнав, финназул, финнай, финнал, финно-угоразул, финно-угорал, финотдел, фирма, фирмаялъул, фирмаялъулаб, фламинго, флексия, флора, флот, флоталъул, флотилия, флюрография, флюрографиялъул, фойе, фокус, фольклор, фольклоралъул, фольклорист, фольклористика, фольклорияб, фонарь, фонд, фондалъул, фонема, фонемаялъул, фонендоскоп, фонетика, фонетикаялъул, фонетикияб, фонетист, фонограф, фонология, фонологияб, форма, формадулаб, формалияб, формат, формация, формула, формулировка, формуляр, форт, фортепьяно, фортификация, фортификациялъул, форточка, форум, фосфат, фосфаталъул, фосфор, фосфоралъул, фото, фотоальбом, фотоаппарат, фотоателье, фотограф, фотография, фотографлъи, фотодокумент, фотожурналист, фотожурналистка, фотожурналистлъи, фотокамера, фотокарточка, фотоконкурс, фотокопия, фотолаборатория, фотомонтаж, фотомухбир, фотомухбирлъи, фоторепортёр, фоторепортёрлъи, фоторепортаж, фотоувеличитель, фотохроника, фотоэлемент, фотоэтюд, фразеологизм, фразеология, фразеологияб, фракционер, фракция, фракциялъулаб, франк, франциялъулаб, француз, французав, французазул, французай, французал, фрегат, фронт, фронталъулаб

Х

хIа, хъаба, хъабало, хьабалухъагІучІ, хъабан, хъабаналъул, хъабанболъон, хъабарча, хIабатI, хъабахъ, хIабашистаналъулаб, хIабашияв, хIабашиязул, хIабашияй, хIабашиял, хIабиб, хIабибат, хIабс, хIабсалат, хIабсалаталъул, хIабургъадго, хIабургъараб, хIабургъин, хIабургъинабизе, хIабургъине, хIабухIин, хIабухIинабизе, хIабухIине, хъабхъигІарщ, хъабхъипурчІун, хъабчилав, хъабщи, хъабщизе, хъабщуда, хIава, хIавагIеч, хIавагIечугъветI, хIавагIечул, хIаваригунал, хIаварияв, хъаву, хIавуз, хьаг, хъагІи, хъагІизабизе, хъагІизе, хьагисвери, хIада, хIадари, хIадаризе, хIадарухъан, хьадараб, хьадарго, хьадарлъи, хьадарлъизабизе, хьадарлъизе, хIадд, хIадис, хIаду-кIачурго, хIадураб, хIадурго, хIадури, хIадуризе, хIадурлъи, хIадурлъизаби, хIадурлъизабизе, хIадурлъизе, хIадурлъиялъул, хIажа, хIажалъи, хIажалъизе, хIажат, хIажатаб, хIажатхана, хIажи, хIажибаба, хIажибудай, хIажигоро, хIажилакълакъ, хIажинкIа, хIажиролъ, хIажияв, хIажияй, хъаз, хъазан, хъазанхъаг, хъазахъ, хъазахъкьили, хъазахълъи, хIазе, хьазе, хъазиквачІ, хъазил, хъазихер, хъазихъего, хъазмил, хIай, хIайван, хIайванаб, хIайванлъи, хIайванмахIаб, хIайиз, хIайранаб, хIайранго, хIайранлъи, хIайранлъизабизе, хIайранлъизе, хIакъ, хIакъ-къо, хIакъ-мунагь, хIакъаб, хIакъалъулъ, хIакъикъ, хIакъикъат, хIакъираб, хIакъирго, хIакъирлъи, хIакъирлъизе, хІакъикъаталда, хІакъикъаталдаги, хІакъикъияб, хIакълъи, хIакълъизаби, хIакълъизабизе, хIакълъизе, хIакълъунго, хъакІо, хIаким, хIакимлъи, хIакиммахIав, хIал, хъал, хIал-зулму, хIал-хIукму, хIала-балалъ, хъала, хIалаб, хIалагIус, хIалае, хIалакараб, хIалакахъдизабизе, хIалакахъдизе, хIалакин, хIалакинабизе, хIалакине, хIалакъаб, хIалакъго, хIалакъккараб, хIалакълъи, хIалакълъизабизе, хIалакълъизе, хIалалаб, хIалалаб-бацIцIадаб, хIалалаб-хIарамаб, хIалалго, хIалалда, хIалаллъи, хIалаллъизе, хIалалъ, хIалахIо, хъалачин, хъалахъ, хъалахъарщи, хIалбазе, хIалбачIин, хIалбачIине, хIалбихьи, хIалбихьизе, хIалбихьиялъул, хъалбицатаб, хIалбохад, хIалива, хIалигъин, хIалигъинабизе, хIалигъине, хIалигъун, хIаликъаб, хIаликъго, хIаликълъи, хIаликълъизабизе, хIаликълъизе, хъаликъаб, хъаликъго, хъаликълъи, хIалилат, хIалимаб, хIалимго, хIалимлъи, хIалимлъизе, хъалин, хIалихьалъи, хIалихьалъизабизе, хIалихьалъизе, хIалихьат, хIалихьатаб, хIалихьатго, хъаличІаб, хIалица, хъалиян, хъалиянчерек

Ч

чIабар, чIабатI, чIабатIхIалаб, чIабтIи, чIабтIил, чIагIа, чIагIдачехь, чIаго, чIаго-гIатIго, чIагого, чIаголъи, чIаголъизаби, чIаголъизабизе, чIаголъизе, чIагояб, чIакIултIан, чIакIултIаналъул, чIалгIаде, чIалгIадего, чIалгIадехалат, чIалгIаризе, чIалгIен, чIалгIен-свак, чIалгIен-чIамучIлъи, чIалгIинаби, чIалгIинабизе, чIалгIине, чIаликъаб, чIаликълъи, чIалу, чIалу-рихьи, чIалх-чIалхине, чIалхен, чIалхин, чIалхине, чIам-чIамизе, чIама-къамизе, чIамалакI, чIами, чIамизабизе, чIамизе, чIамучIаб, чIамучIго, чIамучIлъи, чIамучIлъизабизе, чIамучIлъизе, чIамчIам, чIанда, чIандахIалаб, чIандачи, чIандезе, чIандей, чIандеро, чIандерокIал, чIанкI, чIанкI-чIанкIараб, чIанкIа, чIанкIаб, чIанкIалакIго, чIанкIалда, чIанкIараб, чIанкIгьечI, чIанкIизе, чIанкьаб, чIанчIур, чIапиялда, чIар, чIар-чIахI, чIар-хер, чIара-гъаразе, чIара-хьараб, чIаради, чIарадизе, чIарадухъан, чIарадухъанлъи, чIаразе, чIарай, ч1арал, чIарахъ, чIартил, чIархIалаб, чIахI, чIачIа, чIахIа-махIаго, чIахIа-махIаяб, чIахIаго, чIахIалъи, чIахIалъизаби, чIахIалъизе, чIахIасачма, чIахIахатI, чIахъаги, чIахъен, чIахIияб, чIахъине, чIахIхIалаб, чIва, чIваáнкIиялда, чIвабахараб, чIвабахине, чIвагIа-рагIазе, чIвагIа-рагIай, чIвагIади, чIвагIадизе, чIвагIадиро, чIвагIазе, чIвагIай, чIвагъ, чIвадан, чIвадари, чIвадаризе, чIвадарухъан, чIвадарухъанлъи, чIвазе, чIвай-хъвей, чIвайи, чIвалха, чIван-чIобого, чIвангьан, чIванкIан, чIванкIезабизе, чIванкIи, чIванкъотIараб, чIвантI, чIвантIи, чIвантIизе, чIвар-чIвади, чIвар-чIвадизабизе, чIвар-чIвадизе, чIваркь-чIваркьи, чIваркь-чIваркьиялда, чIваркьараб, чIваркьезе, чIваркьей, чIваркьи, чIваркьизаризе, чIваркьиялда, чIвархан, чIвархи, чIвархизабизе, чIвархизе, чIвахкен, чIвери, чIверизабизе, чIверизе, чIегIелъизаби, чIегIер, чIегIераб, чIегIербакь, чIегIерго, чIегIергъедо, чIегIергьоло, чIегIержо, чIегIерзаз, чIегIеркIкIубаб, чIегIеркари, чIегIерккараб, чIегIеркьераб, чIегIерлъи, чIегIерлъизабизе, чIегIерлъизе, чIегIермах, чIегIернакIкI, чIегIернарт, чIегIерракь, чIегIерхIайван, чIегIерхIалтIухъан, чIегIерхIинчI, чIегIерхалкъ, чIегIерчараб, чIегIерхер, чIегIерцIвак, чIегIерцIул, чIедераб, чIедерго, чIедерлъи, чIедерлъизаби, чIедерлъизабизе, чIедерлъизе, чIедерхалатаб, чIезабизе, чIезе, чIел, чIемгIа, чIемегIаб, чIемегIго, чIемегIлъи, чIемегIлъизабизе, чIемегIлъизе, чIенкьезе, чIенкьей, чIеп, чIепараб, чIер, чIере, чIетI, чIетIаб, чIехьезе, чIечIого, чIигъа

Ц

цIа, цIа-кан, цIабуцIахъдизе, цIабуцIине, цIавул, цIагIел, цIагIел-мачIу, цIад, цIадагIел, цIадакълъи, цIадакълъизе, цIадал, цIадалаб, цIадалхIама, цIадаризе, цIадираби, цIадиро, цIазе, цIайи, цIакъаб, цIакъго, цIакъго-цIакъ, цIакълъи, цIакълъизе, цIакказе, цIаккай, цIакунчI, цIал, цIала-къали, цIалагIоркь, цIалач, цIалдезе, цIалдохъан, цIалел, цIализабизе, цIализе, ЦIалкIал, цIалкIизе, цIалкIу, цIалкIугьод, цIалтинабизе, цIалтине, цIалул, цIалунчи, цIам, цIамгIалаб, цIамгIалго, цIамгIаллъи, цIамгIаллъизабизе, цIамгIаллъизе, цIамкьеро, цIамугIорто, цIамукъаб, цIамукълъи, цIамукълъизе, цIамул, цIамулъим, цIанбачI, цIанбитIараб, цIанбитIун, цIар, цIар-цIарккун, цIарагI, цIараки, цIаргIа-цIа, цIаргIахьал, цIаргьан, цIарубакI, цIатари, цIахъа-рахъазе, цIахъа-рахъай, цIахIилаб, цIахIилго, цIахIиллъи, цIахIиллъизабизе, цIахIиллъизе, цIаха, цIацIа-хъахъазе, цIацIазе, цIва, цIвабазаби, цIвабазабизе, цIвак-цIвакизабизе, цIвак-цIвакизе, цIвака-гIатIизе, цIвакараб, цIваки, цIвакизабизе, цIвакизе, цIезабизе, цIезе, цIекIаб, цIекIго, цIекьизе, цIекIлъи, цIекIлъизабизе, цIекIлъизе, цIекIу, цIер, цIертIабач, цIерхIезе, цIерхIей, цIерхенлъи, цIехIма, цIех-рех, цIеха-рехезе, цIеха-рехей, цIехезе, цIехолдизе, цIехолдухъан, цIецI, цIи-цIи, цIибил, цIигьан, цIиго, цIидасан, цIидбацIцIине, цIикIкIа-рикIкIинабизе, цIикIкIа-рикIкIине, цIикIкIараб, цIикIкIарасел, цIикIкIел, цIикIкIин, цIикIкIинабизе, цIикIкIине, цIикIкIун, цIик-цIики, цIик-цIикизе, цIикараб, цIикизе, цIику, цIил, цIилъи, цIилъизаби, цIилъизабизе, цIилъизе, цIиликъверкъ, цIилицI, цIилкъ, цIилмахIаб, цIимерко, цIиндиял, цIини, цIини-къед, цIинкир, цIинкрахин, цIину, цIир-цIиди, цIир-цIидизе, цIира, цIиркъ, цIирхъва, цIицIидизабизе, цIицIидизе, цIияб, цIо, цIоб, цIобгьечI, цIогь, цIогьазул, цIогьодизе, цIогьор, цIогьоркету, цIогьормахIав, цIодор, цIодорбалагьур, цIодоргаргаро, цIодорго, цIодоркурхьен, цIодорлъи, цIодорлъизе, цIодорсагIат, цIоко, цIоко-къехь, цIолбол, цIолбохъан, цIолбохъанасулаб, цIолбохъанлъи, цIоргIо, цIоро-гъорозе, цIоро-гъорой, цIороберал, цIородго, цIорозабизе, цIорозе, цIорой, цIорораб, цIоросарикIкI, цIоросоролъ, цIоросоролъил, цIохъахIаб, цIохъахIлъизе, цIубазабизе, цIубазе, цIубаро, цIубече, цIудул, цIузе, цIукIа, цIукIалъи

Ш

шаввал, шаввалалда, шавкъ, шавкъалда, шавкат, шаг, шагь, шагьаби, шагьадат, шагьадаткилищ, шагьар, шагьаралъул, шагьатнама, шагІбан, шагІбаналъ, шагьбулут, шагьбулуталъул, шагьват, шагьи, шагьи-пара, шагьид, шагьидлъизе, шагьидукъаб, шагІир, шагьра, шагьрикагъат, шагьримоцІ, шагьру, шагьрурамазан, шагьрурамазаналъ, шагирт, шадлихъ, шажагІат, шайба, шайих, шайка, шайтІан, шайтІанаб, шайтІаналъул, шайтІаналъухъего, шайтІангьури, шайтІанлъи, шайтІанчирахъ, шайтІанхъахІлъи, шайхулислам, шаклу, шал, шампанское, шамхал, шантаж, шантажчи, шапагIат, шапакъат, шапигIияб, шапигIиял, шар, шараб, шарбал, шаргI, шаргIияб, шарж, шаригIат, шаригIатчи, шарик, шарикоподшипник, шарип, шаркъ, шарт, шартIатI, шартIияб, шарф, шархI, шархIчи, шаршав, шах, шахматазул, шахматал, шахмататист, шахматистка, шахта, шахтёр, шахтёрлъи, шашка, шашликI, шведав, шведазул, шведай, шведал, швейцарав, швейцаразул, швейцарай, швейцарал, швейцариялъулаб, швен, швециялъулаб, шевиот, шевиоталъул, шелбетал, шербет, шербетчи, шеф, шеф-повар, шефлъи, шефлъиялъулаб, шешкIезе, шешкIей, шигIитал, шигIрияб, шигIру, шикаят, шимал, шималияб, шимпанзе, шинель, шириш, ширк, шитил, шифер, шифералъул, шифон, шифоньер, шифоналъул, шифр, шиша, шкап, школа, школалъул, шлюз, шлюзалъул, шлюпка, шлюпкаялъул, шляпа, шляпаялъул, шницель, шовинизм, шовинизмалъул, шовинист, шовинистияб, шовинистка, шоколад, шоколадалъул, шолк, шолкалъул, шори, шортал, шоссе, шоссеялъул, шотландияв, шотландиязул, шотландияй, шотландиял, шотландиялъулаб, шофёр, шофёрлъи, шпал, шпаргалка, шпион, шпионка, шпионлъи, шприц, шрифт, штаб, штабалъул, штамп, штанга, штангист, штат, штатив, штукатурка, штурвал, штурвалалъул, штурман, штурманлъи, шубгьат, шугьрат, шукру, шури, шуризе, шуршудизабизе, шуршудизе

Щ

щагъ, щагъадизабизе, щагIил, щагIихъан, щагIихъанлъи, щагъкадизе, щай, щайго, щайгурелъул, щайдай, щайха, щакъи, щакъидул, щакъидулкьераб, щакъитIел, щакъицIуй, щакърахин, щакърахинабизе, щакърахине, щак-щак, щакаб, щакго, щакдари, щакдаризабизе, щакдаризе, щакдарулеб, щакдарухъан, щаклъи, щаклъизе, щал, щалай, щалайхIалаб, щалго, щалдай, щалха, щамат, щаматалъ, щап-щапун, щапи, щапизабизе, щапизе, щар, щаринах, щаринаххIалаб, щарчIвад, щвазе, щвайи, щванкIезе, щванкIи-ланкIиялда, щванкIизе, щвантI, щвантIих, щвантIихчи, щвар-щвари, щвартIан, щвартIезе, щвартIиялда, щват, щват-квер, щвата, щве-щвезабизе, щвезабизе, щвезе, щвел, щвемещ, щегI, щекI, щекъер, щекIтIамах, щенезе, щеней, щенкIезе, щётка, щибаб, щибго, щибгоцин, щибдай, щибдай-киндай, щибниги, щибха, щив, щивав, щивго, щивгоцин, щивдай, щивниги, щивха, щигат, щий, щийго, щийгоцин, щийдай, щийниги, щийха, щинаб, щинкIизабизе, щинкIизе, щинкIил, щинкIун-баккун, щихIибниги, щихIивниги, щихIийниги, щияй, щоб, щовукъаб, щовукъго, щовукълъи, щовукълъизе, щокъаб, щокъго, щокълъи, щокълъизе, щокIол, щомели, щонщо, щу-щу, щу-щуккун, щуабизе, щуабилеб, щуаза-азар, щуазарабилеб, щуазаралда, щуазарго, щуб, щубокIон, щубокIонаб, щугIаркьелаб, щугъатаб, щуго, щуго-анлъго, щугояб, щуйиде, щуйил, щуйилаб, щука, щулъел, щулаго, щулалъи, щулалъизабизе, щулалъизе, щулияб, щунгъар, щунус-нус, щунусабизе, щунусабилеб, щунусаза-азар, щунусазарабилеб, щунусазаралда, щунусазарго, щунусго, щунусиялда, щунщун, щуризе, щурун, щурункъверкъ, щурункъверкъалъул, щурунтIагъур, щурщуди, щурщудизе, щутIалаяб, щуцIали, щуцIалиялда, щуцIул, щуцIулго, щущ, щущазабизе, щущазе, щущин, щущине, щуя-анлъабго, щуябго

Э

эб, эбгIан, эбги, эбгияли, эбго, эбгонияб, эбгощинаб, эбел, эбел-инсул, эбел-лъимал, эбел-эмен, эбел-яс, эбелаб, эбелай, эбелдахъачIужу, эбелдахъачи, эбеллъи, эбелхвад, эбелцадахъ, эв, эвги, эвгияли, эвго, эволюция, эволюцияб, эгъе, эзул, эй, эйги, эйгияли, эйго, экватор, экваторияб, экзамен, экземпляр, экипаж, экономика, экономикияб, экономист, экономистлъи, экономия, экономияб, экран, экскаватор, экскаваторщик, экскаваторщиклъи, экскурсант, экскурсия, экскурсиялъул, экскурсовод, экскурсоводлъи, экспедитор, экспедиторлъи, экспедиция, экспедициялъулаб, эксперт, экспертиза, экспертияб, экспертлъи, экспозиция, экспонат, экспорт, экспортияб, экспресс, эл, элъул, элги, элгияли, элго, элеватор, элегия, электрик, электрикияб, электриклъи, электриклъизаби, электриклъизабизе, электричка, электровоз, электромеханик, электромеханика, электромеханикияб, электромеханиклъи, электромонтёр, электромонтёрлъи, электромотор, электропоезд, электростанция, электротехник, электротехника, электротехниклъи, элемент, эмблема, эмен, эменлъи, эменлъизе, эмехаца, эмехвад, эмигрант, эмигрантка, энергетик, энергетика, энергетикияб, энергия, энциклопедия, энциклопедияб, эпиграмма, эпиграф, эпидемия, эпитет, эпос, эпосалъулаб, эпэп, эра, эргъезе, эргъей, эргъело, эркенаб, эркенго, эркенлъи, эркенлъизаби, эркенлъизабизе, эркенлъизе, эскадра, эскадрилья, эскадрон, эскиз, эскимос, эстафета, эстетика, эстетикияб, эстрада, эстрадаялъул, этажерка, этек, этекчи, этика, этикаялъул, этикетка, этимология, этимологияб, этнограф, этнография, эхIединаб, эхIединго, эхIенибго, эхе-эхеде, эхебе, эхебегIан, эхебемухъ, эхеберегIел, эхеде, эхедегIан, эхедемухъ, эхедерегIел, эхети, эхетизаби, эхетизабизе, эхетизе, эшелон, эщтIезаби, эщтIезабизе, эщтIезе, эщтIей, эщтIеро, ээди, ээдизе

Ю

ю, юбилей, юбилеялъул, юбилеялъулаб, юбиляр, юбка, ювелир, юг, югалъул, югалъулаб, юк, юкъарухъан, юкъарухъанлъи, юкка, юмор, юнкер, юнкеразул, юнкерал, юргъа, юргъад, юргъан, юргъачу, юргъизаби, юргъизабизе, юридическияб, юрисконсульт, юрисконсультлъи, юрист, юристлъи, юртI, юстиция, юшан

Я

я, яаллагь, ябагъи, ябу, ябучу, явлухъ, ягъзин, ягъзинаб, ягъзинго, ягъзинлъи, ягъзинлъизе, ягъзият, яги, ягуар, яда, ядернияб, ядро, язихъаб, язихъго, язихълъи, язихълъизаби, язихълъизабизе, язихълъизе, як, якьад, якъинаб, якьина, якъинго, якъинлъи, якъинлъизаби, якъинлъизабизе, якъинлъизе, якъут, яказул, якал, якорь, якутав, якутазул, якутай, якутал, якутиялъулаб, ялъачи, ялъунани, ялъуни, ялгъав, ялгъузаб, ялгъузго, ялгъузлъи, ялгъузлъизаби, ялгъузлъизабизе, ялгъузлъизе, яман, ямб, ямщик, январь, январалда, январалъул, январалъулаб, япон, японияв, япониязул, японияй, япониял, япониялъулаб, яравул, ярагъ, ярагъ-матахI, ярагьин, ярагьинаби, ярагьинабизе, ярагьине, ярагьунеб, яргъил, ярд, яре, яризаби, яризабизе, яриман, ярмако, ярмарка, ярмаркаялъул, яс, ясазул, ясай, ясал, ясалъул, ясахъ, ясбер, ясгIадан, ясен, ясикIабазул, ясикIаби, ясикIо, яслъи, ясли, ясмахIав, ясмен, ясхер, ятаб, ятим, ятимлъи, ятимлъизаби, ятимлъизабизе, ятимлъизе, яхI, яхI-махI, яхI-намус, яхIгьечI, яхIгьечIолъи, ячIу, ячарай, ячейка, ячине, яхта, яц, яц-вац, яц-вацлъи, яцако, яцалъул, яцгIал, яцгIаллъи, яцлъи, яцлъизе, яцхвад, яшав, яшма, ящик, ящур

  О сайте10 самыхОбратная связь к началу страницы
© 2013 Dictionary.Maarulal.Ru Все права защищены Design by Tsor-Studio
ALLDAG.ru Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования